WWR

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Dziecko przychodzi do nas z różnymi doświadczeniami. Ze swoimi mocnymi stronami, ale też z problemami i trudnościami. Każde dziecko jest indywidualnością. Przyjmujemy je takim, jakie jest. Z szacunkiem dla kształtującego się człowieka.

Pierwsze lata życia są czasem intensywnego wzrostu, rozwoju ruchowego, poznawczego, emocjonalnego oraz społecznego. Nigdy później człowiek nie osiągnie rozwojowo tak wiele w tak krótkim czasie, jak dziecko w pierwszych sześciu latach swojego życia. Dlatego jest to bardzo istotny etap w jego rozwoju. To fundament, na którym powstaje dorosły człowiek.

Czasem z różnorodnych przyczyn rozwój dziecka nie jest prawidłowy. W „fundamencie” pojawiają się luki, czyniąc go słabym i niestabilnym – brakuje umiejętności, które u innych dzieci kształtują się samoistnie. Wtedy konieczne jest wsparcie terapeutów, którzy kawałek po kawałku pomogą te luki zapełnić, tworząc mocną podstawę dla rozwijającego się człowieka.

Image

Co to jest WWR?

WWR, czyli wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, to kompleksowy i wieloaspektowy proces, który ma na celu zapewnienie wsparcia i interwencji dla dzieci, które przejawiają opóźniony rozwój lub wysokie ryzyko wystąpienia opóźnień rozwojowych. Program kierowany jest do dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności do rozpoczęcia edukacji szkolnej. WWR koncentruje się na zapewnieniu dzieciom optymalnych warunków rozwoju fizycznego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego, aby maksymalizować ich potencjał i zminimalizować negatywne skutki opóźnień rozwojowych.

Pomoc i współpraca z dziećmi i ich rodzinami polega na interwencjach terapeutów, którzy posiadają odpowiednie kompetencje do tego, aby ułatwić dziecku z trudnościami osiąganie nowych umiejętności, są to m.in. psycholog, logopeda, neurologopeda, pedagog, terapeuta sensoryczny SI (Integracja Sensoryczna), fizjoterapeuta. Proces WWR obejmuje ocenę rozwojową, diagnozę, tworzenie spersonalizowanych planów interwencji oraz dostarczanie terapii i programów dostosowanych do indywidualnych potrzeb dziecka.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka powinno zostać wdrożone najwcześniej jak to możliwe. W naszej Poradni obejmujemy opieką również kilkutygodniowe niemowlęta. Wczesne stwierdzenie opóźnień rozwojowych pozwala na zapobieganie wtórnym trudnościom, pozwala też na objęcie profesjonalnym wsparciem rodziców niepełnosprawnego dziecka i towarzyszenie im w pierwszych latach życia dziecka.
 

Wskazania do terapii w ramach WWR

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka można uzyskać w konkretnych przypadkach – w sytuacji, kiedy stwierdzone zostaną określone rodzaje zaburzeń, mogące rzutować na funkcjonowanie w przyszłości.

Do niepełnosprawności oraz dysfunkcji uprawniających do uzyskania WWR zaliczane są m.in.:

 • autyzm,
 • Zespół Aspergera,
 • dysfunkcje mowy, wzroku oraz słuchu,
 • niepełnosprawność intelektualna,
 • nieprawidłowy rozwój psychoruchowy,
 • niepełnosprawność ruchowa,
 • opóźniony rozwój dziecka, m.in. opóźnienie mowy i języka,
 • afazja.

O rodzaju terapii oraz interwencji specjalistów z danych dziedzin wspomagających rozwój dziecka decyduje zespół WWR. W zależności od prezentowanych przez dziecko zaburzeń, określa on, jakie zajęcia będą niezbędne.

Jak uzyskać Opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju?

Aby dziecko mogło być objęte wsparciem, rodzice muszą dostarczyć wydaną przez Publiczną Poradnię opinię o potrzebie objęcia dziecka wczesnym wspomaganiem.

Oto, co trzeba zrobić, by taką opinię uzyskać:

 1. Ze strony internetowej rejonowej PPP należy pobrać druk wniosku o wydanie Opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz druk zaświadczenia lekarskiego na potrzeby Zespołu Orzekającego – dla mieszkańców powiatu wielickiego będzie to Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna (http://poradnia-wieliczka.pl). W przypadku, gdy dziecko uczęszcza do przedszkola, rejonową poradnią staje się ta, obejmująca zasięgiem działania przedszkole. Druk zaświadczenia lekarskiego powinien wypełnić lekarz specjalista prowadzący dziecko lub lekarz pediatra.
 2. Wypełniony wniosek rodziców, zaświadczenie lekarskie, opinię psychologiczną oraz opinię z przedszkola (jeśli dziecko do niego uczęszcza) należy złożyć w poradni i oczekiwać na informację, kiedy zbiera się Zespół Orzekający. Czasami Zespół może prosić o uzupełnienie dokumentacji o inne wyniki badań np. badanie słuchu.

W przypadku wątpliwości można umówić się na konsultację z pracownikiem poradni.

Jeśli dziecko nie było nigdy diagnozowane, a rodzice podejrzewają, że jego rozwój nie przebiega właściwie, warto umówić się na konsultację w Poradni.

image

Bezpłatne zajęcia terapeutyczne

Dziecku przysługują bezpłatne zajęcia terapeutyczne w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu. W ramach tych godzin proponujemy:
 • indywidualną terapię psychologiczną lub pedagogiczną;
 • indywidualną terapię logopedyczną, neurologopedyczną,
 • terapię karmienia;
 • terapię integracji sensorycznej, terapię ręki;
 • rehabilitację ruchową;
 • zajęcia w diadach i triadach rówieśniczych (prowadzone przez pedagogów, logopedów, psychologów, terapeutów SI);
 • wsparcie rodziców – indywidualne oraz w ramach grupy wsparcia;
 • w razie potrzeby kontrolne badanie psychologiczne (na potrzeby orzecznictwa),
 • pomoc w uzyskaniu odroczenia od obowiązku szkolnego.

Kto prowadzi terapię?

W skład naszego Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju wchodzą wykwalifikowani specjaliści:

 • psycholodzy,
 • logopedzi, neurologopedzi,
 • pedagodzy specjalni,
 • fizjoterapeuci,
 • specjaliści integracji sensorycznej,
 • inni specjaliści zatrudniani w miarę potrzeb.

Realizuj WWR w naszej Poradni

Aby skorzystać z naszej oferty przygotuj opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, zadzwoń do nas i umów się na rozmowę z Koordynatorem WWR. Wniosek możesz pobrać z naszej strony lub wypełnić na miejscu podczas rozmowy wstępnej. Program jest uruchamiany od początku kolejnego miesiąca.

Pobierz wniosek o objęcie WWR

Bottom Logo

NSPPP "Rozwijanka"

ul. Bednarka 6, Wieliczka (Małopolska)

REGON: 362951500

NIP: 5512485606

Dane do przelewu:

Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Rozwijanka
ul. Bednarka 6
32-020 Wieliczka
Alior Bank S.A: 75 2490 0005 0000 4500 6926 9250
Tytuł przelewu: Imię i nazwisko osoby uczestniczącej w zajęciach/terapii