Cennik usług

Podane w cenniku ceny diagnoz mają charakter orientacyjny – ostateczna cena jest ustalana na podstawie rzeczywistej ilości i długości spotkań.

Lp. Oferta Czas trwania Cena
1. Diagnoza zaburzeń ze Spektrum Autyzmu

Wywiad ok. 2h

Wstępne badanie psychologiczne 1-1,5h

Konsultacja z neurologopedą 1h

Badanie ADOS-2 1-1,5h z udziałem dwóch specjalistek

Podsumowanie ok. 1h + pisemna opinia

około 1500 zł
2. Terapia indywidualna z  psychologiem 50 minut

pojedyncze zajęcia 130 zł

3. Terapia indywidualna z pedagogiem (w tym terapia ręki, terapia pedagogiczna w trudnościach szkolnych, terapia dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu)

50 minut pojedyncze zajęcia 130 zł
4. Trening Umiejętności Społecznych (zajęcia w grupach 3-6 osób) 50 minut semestr - 1200 zł
5. Trening Uwagi i Zabawy (zajęcia w grupach 3-6 osób) 50 minut semestr - 1200 zł
6. Konsultacja psychologiczna

pierwsza konsultacja 90 minut

kolejne konsultacje 60 minut

200 zł

150zł

7.

Diagnoza psychologiczna na potrzeby orzecznictwa (wykorzystywane testy: DSR Plus, IDS-P, IDS, IDS-2, WISC-V, Stanford Binet 5, Leiter 3; kwestionariusze ABAS-3)

90-120 minut + opinia 400 zł
8.

Zajęcia specjalistyczne (pedagog, psycholog, logopeda, terapia ręki) w diadzie

50 minut

70 zł (jeśli drugie dziecko jest nieobecne, to jak za terapię indywidualną 130zł)

9. Ocena gotowości szkolnej

30 minut wywiad z rodzicem

Badanie psychologiczne 90 minut

Badanie pedagogiczne 90 minut

Omówienie wyników 30 minut + opinia

600 zł
10. Diagnoza specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja, dysortografia, dyskalkulia)

30 minut wywiad z rodzicem

Badanie psychologiczne 90 minut

Badanie pedagogiczne 90 minut

Omówienie wyników 30 minut+ opinia

600 zł
11. Diagnoza ADHD (zawiera w sobie badanie psychologiczne, badanie kwestionariuszowe Conners)

Wywiad ok. 2h

Spotkania diagnostyczne z dzieckiem 2x 1-1,5h

Podsumowanie ok. 1h + opinia

około 700 zł
12. Konsultacja logopedyczna (bez wydawania opinii) 50 minut 150 zł
13. Diagnoza logopedyczna

60 minut

90 minut

250 zł

300 zł

14. Terapia logopedyczna, terapia neurologopedyczna, terapia karmienia 50 minut

pojedyncze zajęcia 130 zł

15. Obserwacja dziecka w szkole, przedszkolu lub innej placówce 60 minut 200 zł + dojazd, jeśli placówka poza Wieliczką
16. Konsultacja SI / fizjoterapeutyczna (bez wydawania opinii) 50 minut 150 zł
17. Obserwacja zaburzeń sensorycznych u dzieci poniżej 4 r.ż.

Wywiad z rodzicem

2 spotkania z dzieckiem po około 60 minut

podsumowanie + opinia

500 zł
18. Diagnoza procesów integracji sensorycznej u dzieci powyżej 4 r.ż.

Wywiad z rodzicem

2 spotkania z dzieckiem po około 60 minut lub jedno spotkanie 120 minut

podsumowanie + opinia

500 zł
19. Terapia integracji sensorycznej 50 minut

pojedyncze zajęcia 130 zł

20. Konsultacja online lub telefoniczna 50 minut 150 zł
21. Zajęcia w ramach WWR  4-8 zajęć w miesiącu  bezpłatnie po złożeniu wniosku o objęcie WWR
22. Szkolenia dla rad pedagogicznych  4 godziny dydaktyczne (3 zegarowe)  1200 zł

Zajęcia nieodwołane z jednodniowym wyprzedzeniem traktujemy jak zrealizowane - będzie za nie naliczana pełna opłata.

Przyjmujemy gotówkę. Nie mamy możliwości przyjmowania płatności elektronicznych (typu karta płatnicza, BLIK) poza przelewem na konto Poradni.

Dane do przelewu:
Alior Bank SA: 75 2490 0005 0000 4500 6926 9250
Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Rozwijanka
ul. Bednarka 6, 32-020 Wieliczka
Tytuł przelewu: Imię i nazwisko osoby uczestniczącej w zajęciach/terapii

Bottom Logo

NSPPP "Rozwijanka"

ul. Bednarka 6, Wieliczka (Małopolska)

REGON: 362951500

NIP: 5512485606

Dane do przelewu:

Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Rozwijanka
ul. Bednarka 6
32-020 Wieliczka
Alior Bank S.A: 75 2490 0005 0000 4500 6926 9250
Tytuł przelewu: Imię i nazwisko osoby uczestniczącej w zajęciach/terapii