Cennik usług

Podane w cenniku ceny diagnoz mają charakter orientacyjny – ostateczna cena jest ustalana na podstawie rzeczywistej ilości i długości spotkań.

Lp. Oferta Czas trwania Cena
1. Diagnoza zaburzeń ze Spektrum Autyzmu

Wywiad ok. 2h

Wstępne badanie psychologiczne 1-1,5h

Konsultacja z neurologopedą 1h

Badanie ADOS-2 1-1,5h z udziałem dwóch specjalistek

Konsultacja z lekarzem psychiatrą podsumowująca diagnozę - ok. 1h

Pisemna opinia

2200 zł
2. Terapia indywidualna z  psychologiem 50 minut

pojedyncze zajęcia 130 zł

3. Terapia indywidualna z pedagogiem (w tym terapia ręki, terapia pedagogiczna w trudnościach szkolnych, terapia dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu)

50 minut pojedyncze zajęcia 130 zł
4. Trening Umiejętności Społecznych (zajęcia w grupach 3-6 osób) 50 minut semestr - 1200 zł
5. Trening Uwagi i Zabawy (zajęcia w grupach 3-6 osób) 50 minut semestr - 1200 zł
6. Konsultacja psychologiczna

pierwsza konsultacja 90 minut

kolejne konsultacje 60 minut

200 zł

150zł

7.

Diagnoza psychologiczna na potrzeby orzecznictwa (wykorzystywane testy: DSR Plus, IDS-P, IDS, IDS-2, WISC-V, Stanford Binet 5, Leiter 3; kwestionariusze ABAS-3)

90-120 minut + opinia 400 zł
8.

Zajęcia specjalistyczne (pedagog, psycholog, logopeda, terapia ręki) w diadzie

50 minut

70 zł (jeśli drugie dziecko jest nieobecne, to jak za terapię indywidualną 130zł)

9. Ocena gotowości szkolnej

30 minut wywiad z rodzicem

Badanie psychologiczne 90 minut

Badanie pedagogiczne 90 minut

Omówienie wyników 30 minut + opinia

600 zł
10. Diagnoza specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja, dysortografia, dyskalkulia)

30 minut wywiad z rodzicem

Badanie psychologiczne 90 minut

Badanie pedagogiczne 90 minut

Omówienie wyników 30 minut+ opinia

600 zł
11. Diagnoza ADHD (zawiera w sobie badanie psychologiczne, badanie kwestionariuszowe Conners)

Wywiad ok. 2h

Spotkania diagnostyczne z dzieckiem 2x 1-1,5h

Podsumowanie ok. 1h + opinia

około 700 zł
12. Konsultacja logopedyczna (bez wydawania opinii) 50 minut 200 zł - 300zł (w przypadku konsultacji z neurologopedą)
13. Diagnoza logopedyczna / neurologopedyczna

60 minut

90 minut

350 zł

400 zł

14. Terapia logopedyczna, terapia neurologopedyczna, terapia karmienia 50 minut

pojedyncze zajęcia 130 zł

15. Obserwacja dziecka w szkole, przedszkolu lub innej placówce 60 minut 200 zł + dojazd, jeśli placówka poza Wieliczką
16. Konsultacja SI / fizjoterapeutyczna (bez wydawania opinii) 50 minut 150 zł
17. Obserwacja zaburzeń sensorycznych u dzieci poniżej 4 r.ż.

Wywiad z rodzicem

2 spotkania z dzieckiem po około 60 minut

podsumowanie + opinia

500 zł
18. Diagnoza procesów integracji sensorycznej u dzieci powyżej 4 r.ż.

Wywiad z rodzicem

2 spotkania z dzieckiem po około 60 minut lub jedno spotkanie 120 minut

podsumowanie + opinia

500 zł
19. Terapia integracji sensorycznej 50 minut

pojedyncze zajęcia 130 zł

20. Konsultacja online lub telefoniczna 50 minut 150 zł
21. Zajęcia w ramach WWR  4-8 zajęć w miesiącu  bezpłatnie po złożeniu wniosku o objęcie WWR
22. Szkolenia dla rad pedagogicznych  4 godziny dydaktyczne (3 zegarowe)  1200 zł

Zajęcia nieodwołane z jednodniowym wyprzedzeniem traktujemy jak zrealizowane - będzie za nie naliczana pełna opłata.

Przyjmujemy gotówkę. Nie mamy możliwości przyjmowania płatności elektronicznych (typu karta płatnicza, BLIK) poza przelewem na konto Poradni.

Dane do przelewu:
Alior Bank SA: 75 2490 0005 0000 4500 6926 9250
Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Rozwijanka
ul. Bednarka 6, 32-020 Wieliczka
Tytuł przelewu: Imię i nazwisko osoby uczestniczącej w zajęciach/terapii

Bottom Logo

NSPPP "Rozwijanka"

ul. Bednarka 6, Wieliczka (Małopolska)

REGON: 362951500

NIP: 5512485606

Dane do przelewu:

Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Rozwijanka
ul. Bednarka 6
32-020 Wieliczka
Alior Bank S.A: 75 2490 0005 0000 4500 6926 9250
Tytuł przelewu: Imię i nazwisko osoby uczestniczącej w zajęciach/terapii